Stimulejte své jazykové chutě

Lingviéra - jazykové kurzy

stimulujte své jazykové chutě

Z uvedených vět jen jedna neobsahuje chybnou větnou konstrukci.

Poznáte, která?

Český jazyk

Bolby
PhDr. Adéla Přikrylová, Ph.D.

Mluvíme, píšeme, komunikujeme – naším dorozumívacím nástrojem je čeština!

Oblékáme se, pracujeme a odpočíváme, vždy nám záleží na kvalitě. Jakou pozornost však věnujeme schopnostem ovládat svůj mateřský jazyk? Přitom úspěch nebo neúspěch naší komunikace je závislý především na našich komunikačních dovednostech. Čeština pro Čechy je zde pro ty, jimž jejich projev není lhostejný. Získejte odbornou zpětnou vazbu na konkrétní pravopisné, gramatické a stylistické jevy a učiňte svůj písemný projev reprezentativním.

Nemáte češtinu v malíku? Mějte ji na dlani!

Vytvořili jsme pro vás tento portál, protože si uvědomujeme, že čeština je jazyk, kterému je potřeba věnovat stejnou pozornost jako výuce cizích jazyků. Naše jazyková poradna je určena všem našim zákazníkům, a v přijatelné míře i veškeré veřejnosti, zdarma. Počet a délka dotazů nejsou předem stanoveny. Pokud bude tato míra překročena, budete předem informováni.
Tomáš Přikryl
Tomáš Přikryl

Český jazyk pro Čechy

Adéla Přikrylová Školení Český jazyk ve jménu profesionality komplexně mapuje problematiku písemného projevu, přehlednou a srozumitelnou formou poskytuje účastníkům aktuální informace o jazykových jevech, se kterými se ve své praxi nejčastěji setkávají a které v sobě skrývají úskalí různého druhu, a získané znalosti jim následně umožňuje prakticky procvičit na autentických textech z reálného pracovního prostředí.

Poutavá forma školení spolu s praktickou aplikací teoretických poznatků zvyšují nejen motivaci všech zúčastněných, ale zároveň jejich schopnost vyvarovat se ve firemních písemnostech systémových chyb.

Firemní školení Český jazyk ve jménu profesionality a jeho cíle:

Dosáhnout takové kvality písemného projevu,

která je očekávána od profesionálně fungující společnosti.

Prohloubit u účastníků školení znalosti

českého jazykového systému a zdokonalit jejich aplikaci v praxi do té míry, aby byl celkový projev společnosti na nejvyšší možné úrovni kvality.

Usnadnit zaměstnancům společnosti

vznik materiálů a dokumentů, které ve své praxi vytvářejí.

Metodika

Pro školení je vytvořena speciální učebnice vycházející ze specifických potřeb účastníků. Její obsahová stránka vychází z autentických materiálů zaměstnanců. Transformační, stylizační a pravopisná cvičení a korektury simulují reálnou korespondenční praxi.

Jazykový audit

Jazykový audit představuje ve většině případů významný krok k odstranění jazykových chyb a nedostatků v rozsáhlejším a cíleně zaměřeném měřítku.

Nechte si provést jazykový audit konkrétních dokumentů či šablon a zjistěte, jaké typy formálních nedostatků ohrožují úspěch komunikačního záměru písemnosti a znehodnocují tak profesionální image vaší firmy.

Jazyková poradna

Adéla Přikrylová Na jazykovou poradnu se můžete obracet s jakýmikoliv otázkami z oblasti pravopisu, skloňování jmen, časování sloves, pravidel výslovnosti, vývoje slovní zásoby, stylizace či formální úpravy korespondence. Jazyková poradna nesupluje jazykového korektora, proto nepřijímá přílohy a jiné typy souvislých textů, u nichž je požadavek na korekturu či obsáhlejší jazykovou zpětnou vazbu.

Zašlete nám svůj dotaz na jazykovou poradnu:


Napsáno 0 z 500 znaků.

Zajímavosti

Tomáš PřikrylPřestože má každý z nás alespoň základní povědomí o pravidlech českého jazyka, některé jevy se postupem času mění, jiné v naší paměti slábnou. Proto vám nabízíme naše zázemí, aby vaše čeština ladila s vaším vystupováním.

Zmapovali jsme pro Vás některé pravopisně zajímavé oblasti, kde nejčastěji chybujete.

Datum s daty

Skloňování

Pro označení časového údaje dne, měsíce či roku se v češtině používá původem latinské slovo datum. Stejně jako u ostatních přejatých slov takto zakončených se koncové -um ve všech pádech (vyjma 1., 4. a 5.) odsouvá a skloňuje se podle vzoru „město“. Přestože mnohé uživatele češtiny mate shodná vyskloňovaná podoba slova s daty ve významu číselných a jiných údajů, v jazyce je taková shoda častým příkladem jazykové úspornosti. Porozumění už zajistí kontext.

Všichni si správně představíme, na jakých že to kolejích spí mladí lidé a o jakých klíčových datech hovoříme v souvislosti s našimi dějinami.

Bychy bez chyby

Podmiňovací způsob

Chceme-li být zdvořilí nebo vyjádřit, že je jedna situace podmíněna jinou, volíme vždy některý z tvarů podmiňovacího způsobu. Skládá se ze dvou slovesných tvarů. A zatímco s plnovýznamovým slovesem si víme ve většině případů rady, tvar pomocného slovesa být máme tendenci přikrášlit až za hranici dobrých jazykových mravů.

Milý jazykomilče, přála bych si, abys našel prostou krásu i tam, kde by čeština mohla být násilně přikrášlována, abychom nezažili čas, kdy byste, generace naše i budoucí, musely uvolňovat svůj ucpaný nos do libě znějících čistonosoplen, které by byly plné nečistých zásahů.

Dvě staré, ale zachovalé číslovky

Záludné jednotné x množné číslo

Z číslovek dva a oba na nás dýchají staré časy: doba, kdy byste ve staré češtině našli jě, žě, šě, dva minulé a budoucí časy a rovněž dvojné číslo, které jasně vyjadřovalo více než jeden (jednotné číslo), ale méně než tři (množné číslo).

Číslovky dva a oba jsou ztělesněním této párovosti, proto se nechme těmito dvěma číslovkami (s)vést a ponechme oběma kouzlo dávno zašlých časů.

S titulem v zádech

Zkratky a čárky

Tradice udělování titulů je v českých zemích významně zakořeněná, proto jsou často vnímány jako součást identity jedince. Chyba v titulu může vyvolat stejné pocity jako zkomolení jména. Nejvíce nejasností bývá spojeno s tituly, které se uvádějí za jménem. V současnosti se nejvíce setkáváme s titulem Ph.D., který nahradil dřívější titul CSc. Stejně jako ostatní tituly za jménem je potřeba jej z obou dvou stran oddělit čárkami, a přestože je tato zkratka v rozporu s českými pravopisnými pravidly, v zákoně o vysokých školách je uvedena s tečkou po h, po níž nenásleduje mezera.

Usnadněme si komunikaci s PhDr. Janem Novákem, Ph.D., a jemu podobnými.
Lingviéra pro svého zákazníka hledá vždy komplexní řešení. Řeč a komunikace jakožto priorita jazykové školy Lingviéra tvoří metodologický základ nejen výuky cizích jazyků, ale zároveň úspěšné mezilidské komunikace. Lingviéra staví český jazyk po bok cizích jazyků a svým zákazníkům nabízí garantovaný dohled nad jejich písemným projevem.

Ozvěte se

Zeptejte se nás,

jen tak pro vás najdeme to nejlepší možné řešení nebo odpověď, kterou očekáváte.

Tomáš PřikrylNeváhejte mi také zavolat
+420 776 614 461